రక్తహీనత: లక్షణాలు, సంకేతాలు & కారణాలు

అలసట మరియు అలసట మీరు రక్తహీనత కలిగి ఉండవచ్చని సూచించే సాధారణ సంకేతాలు. రక్తహీనత గురించి, రోగనిర్ధారణ ఎలా పొందాలి మరియు చికిత్స ఎలా పొందాలి అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోండి.రక్తహీనత: లక్షణాలు, సంకేతాలు & కారణాలు

అలసట మరియు అలసట మీరు రక్తహీనత కలిగి ఉండవచ్చని సూచించే సాధారణ సంకేతాలు. రక్తహీనత గురించి, రోగనిర్ధారణ ఎలా పొందాలి మరియు చికిత్స ఎలా పొందాలి అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోండి.