ఫైబ్రాయిడ్స్: లక్షణాలు, కారణాలు & చికిత్సలు

ఫైబ్రాయిడ్లు గర్భాశయంపై అభివృద్ధి చెందే నిరపాయమైన పెరుగుదల. అవి క్యాన్సర్ లేనివి అయినప్పటికీ, అవి బాధాకరమైనవి. ఫైబ్రాయిడ్‌ల లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

ఫైబ్రాయిడ్స్: లక్షణాలు, కారణాలు & చికిత్సలు

ఫైబ్రాయిడ్లు గర్భాశయంపై అభివృద్ధి చెందే నిరపాయమైన పెరుగుదల. అవి క్యాన్సర్ లేనివి అయినప్పటికీ, అవి బాధాకరమైనవి. ఫైబ్రాయిడ్‌ల లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

ఫైబ్రాయిడ్స్: లక్షణాలు, కారణాలు & చికిత్సలు

ఫైబ్రాయిడ్లు గర్భాశయంపై అభివృద్ధి చెందే నిరపాయమైన పెరుగుదల. అవి క్యాన్సర్ లేనివి అయినప్పటికీ, అవి బాధాకరమైనవి. ఫైబ్రాయిడ్‌ల లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఎంపికల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.