జాతీయ

21 ఏళ్ల యువకుడు అనుమానం లేని హైస్కూల్ క్లాస్‌మేట్‌పై జాతి దూషణకు పాల్పడినందుకు నేరాన్ని అంగీకరించాడు.